رسالت و چشم‌انداز

ما در عتیق گشت فکر می کنیم که همه انسان ها باید فرصت برابری برای سفر کردن و کسب تجربه های جدید داشته باشند. تفاوتی که انسان ها دارند، منشایی برای الهام و رشد آن ها است. ما به دنبال تشویق انسان ها به کنجکاوی و روشنفکری برای لذت بیشتر از فرصت زندگی هستیم.

ایران با وجود تاریخی کهن و تنوعی بالا، هنوز امکان مناسبی برای بهره مندی از این فرصت را ندارد. هدف ما در عتیق گشت توسعه گردشگری ایران از طریق تکنولوژی و زنجیره کسب و کارهای مکمل برای بهره مندی خودمان و دیگران از این سرزمین است.